Skip to main content
IT System i Dalarna AB
Sveagatan 17
793 30 Leksand

Telefon: 0247-12200
E-post: info@itsystem.se

gdpr

General Data
Protection Regulation

GDPR (General Data Protection Regulation) är en ny förordning som gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen den 25 maj 2018. I och med den nya lagen skärps kraven på hur vi som företag hanterar personuppgifter. Därför uppdaterar vi våra avtal och kompletterar dem med en integritetspolicy som tydligare beskriver hur vi på IT System hanterar, skyddar och använder dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt.

Behandling av personuppgifter

Information till den registrerade enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG)

Behandling av personuppgifter –information till den registrerade enligt Dataskyddsförordningen (2016/679/EG) IT System i Dalarna AB är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter avseende kontaktpersoner vi erhåller i samband med uppdrag eller som annars behandlas när uppdraget förbereds eller administreras. Du är inte skyldig att lämna personuppgifter till oss men utan att det sker kan vi inte åta oss ett uppdrag eftersom vi inte kan genomföra uppdraget utan de nödvändiga uppgifterna.

Vi behandlar uppgifterna för att genomförakontroll, utföra och administrera uppdraget, för att tillvarata dina intressen samt för redovisnings- och faktureringsändamål. Dessa uppgifter behandlas på grund av att fullgöra avtal där du är part eller det ändamål där du lämnat samtycke till. Om du har lämnat samtycke så kan du ändå återkalla ditt samtycke genom att kontakta den personuppgiftsansvarige. Kontaktuppgifter finns nedan. Uppgifterna kan också användas för affärs- och metodutveckling, marknadsanalys, statistik och riskhantering.

Uppgifterna som behandlas i syfte att utveckla och analysera verksamheten behandlas på grund av vårt berättigade intresse att utveckla verksamheten och kommunicera med våra kontakter.

Personuppgifter kan komma att överföras mellan IT Systems olika koncern- eller systerbolag för informations- och kunskapsutbyte och resursallokering. Vi kommer inte att lämna ut personuppgifter till utomstående annat än i de fall då (i) det särskilt överenskommits mellan IT System och dig, (ii) då det inom ramen för ett visst uppdrag är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter, (iii) om det är nödvändigt för att vi skall fullgöra lagstadgad skyldighet eller efterkomma myndighetsbeslut eller beslut av domstol, eller (iv) för det fall vi anlitar utomstående tjänsteleverantörer som utför uppdrag för vår räkning, exempelvis för indrivning av obetald förfallen fordran. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till domstolar, myndigheter, motparter och motpartsombud om det är nödvändigt för att tillvarata dina rättigheter.

Personuppgifterna sparas, i enlighet med den skyldighet som åvilar IT System enligt gällande regelverk för verksamheten, under en tid om tio år från dagen för ärendets slutförande, eller den längre tid som påkallas av ärendets natur. Uppgifter som behandlas i syfte att utveckla, analysera och marknadsföra IT Systems verksamhet sparas under en tid om två år efter den senaste kontakten. Om du avanmäler dig från nyhetsbrev eller liknande kommer uppgifterna omedelbart att raderas.

Du har rätt att kostnadsfritt begära information från IT System om användningen av de personuppgifter som rör dig. Vi kommer på din begäran eller på eget initiativ rätta eller radera uppgifter som är felaktiga eller begränsa behandlingen av sådana uppgifter. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknadsföringsändamål. Du har också rätt att få del av dina personuppgifter i ett maskinläsbart format eller, om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar. Om du är missnöjd med vår behandling kan du lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet vilket i Sverige är Datainspektionen (www.datainspektionen.se). Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

Personuppgiftsansvarig är IT System i Dalarna Aktiebolag, 556585-1853, Sveagatan 17, 793 30 Leksand, 0247-122 00, magnus@itsystem.se.

Har du några frågor rörande vår personuppgiftsbehandling så kontakta oss enligt nedan:

Personuppgifts ansvarig

ITSystem i Dalarna Aktiebolag, Org nr 556585-1853

Sveagatan 17
79330, Leksand
Tel 0247-122 00
magnus@itsystem.se