Skip to main content
IT System i Dalarna AB
Sveagatan 17
793 30 Leksand

Telefon: 0247-12200
E-post: info@itsystem.se

Integritetspolicy

IT Systems policy avseende behandling av personuppgifter

1. Allmänt

Denna policy avseende behandling av personuppgifter och marknadsföring (”Integritetspolicy”) beskriver hur IT System i Dalarna AB, org. nr 556585-1853, Sveagatan 17, 793 30 Leksand, e-mail: info@itsystem.se samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter.Integritetspolicyn gäller då IT System tillhandahåller tjänster och produkter i anslutning till köp, serviceärenden och övrig kontakt med IT System.Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi vill med denna Integritetspolicy visa hur vi säkerställer att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning

2. Personuppgiftsansvarig

IT System är personuppgiftsansvarig för IT Systems behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med tillämplig lagstiftning. Alla som jobbar på IT System har tillgång till kunduppgifterna och de är informerade hur vi behandlar dessa.

3. När behandlar vi dina personuppgifter?

För att du ska kunna köpa våra varor eller tjänster eller kontakta oss för service ellerinformationmåste vi samla in och behandla personuppgifter om dig.IT Systemsamlar in och behandlar personuppgifter om dig när du genomför ett köp som faktureras, använder dig av IT Systemssupport, eller vid tex offertbegäran. Informationen som samlas in från dig vid köp krävs för att du ska kunna ingå avtal med IT Systemoch för att IT Systemska kunna tillhandahålla sina tjänster och produkter.Omdu som kundvalt attbetala via autogiroså behöverIT Systemfå in personuppgifter. Dessa lämnas in genom att fylla i vår blankett ”Autogiroanmälan”alternativtsköter kunden det via sin bank. Som användare av autogirokan du när som helst avslutadintjänstgenom att kontakt oss eller din bank. Vi förvararmedgivandeblanketternai en pärm på kontoret.Medgivandeblanketten körs i tuggen när det avslutas.

4. Vilka personuppgifter behandlar vi om dig?

4.1 För dig som är kund till IT System

De personuppgifter IT System samlar in och behandlar om dig i egenskap av kund som genomför köp och använder våra support-tjänster är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Telefonnummer och e-post
 • Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • IP-adress och information om din användning vid köp av internet hos oss.

4.2 För dig som betalar fakturor via autogiro

De personuppgifter IT Systemsamlar in och behandlar om dig som betalar via autogiro är:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id
 • eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • Kundnummer
 • E-post

4.3 För dig som har ett serviceärende hos IT System

De personuppgifter IT System samlar in och behandlar om dig som har ett serviceärendeär:

 • Namn och identifikationsnummer (personnummer, nationellt id eller organisationsnummer)
 • Adress
 • Betalningsuppgifter
 • Kontoinformation
 • Telefonnummer och e-post
 • Kundnr
 • Uppgifter om ditt inköp
 • Information om tjänsten som felanmälts

5. Varför behandlar vi uppgifter om dig?

5.1 För dig som är kund till IT System

IT System behandlar dina personuppgifter för olika ändamål. Huvudsakligen behandlar IT Systemdina personuppgifter i syfte att:

 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kund, såsom genomförande av köp, fakturering, upprättelse av avtal och tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende IT System och utvalda samarbetspartners varor och tjänster
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Ge dig relevant information
 • Bedöma vilka betalningsmetoder vi kan erbjuda dig
 • Förhindra bedrägerier och utföra riskhantering
 • Följa tillämplig lagstiftning, till exempel bokföringslagar.

Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknadsundersökningar, statistik, relaterat till köp av varor och tjänstersom vi blir ålagdaatt tillhanda hålla åt tex PTS, Post och Telestyrelsen.

5.2 För dig som betalar fakturor via autogiro

Utöver uppräkningen ovan behandlar IT System personuppgifter isyfte att:

 • Administrera kontoinnehavet

5.3 För dig somhar ett serviceärende hos IT System

IT System behandlar dina personuppgifter för att ge dig som kund bra och snabb service när vi behandlar ett serviceärende:

 • Administrera ärendet i vårt system och ev. hos någon samarbetspartner till oss.
 • Fullgöra våra förpliktelser gentemot dig som kundoch tillhandahållande av support
 • Möjliggöra allmän kundvård och kundservice, som för att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter
 • Lämna information per post, e-post, SMS/MMS samt telefon avseende IT System och utvalda samarbetspartners varor och tjänster.
 • Hantera kundförhållandet och tillhandahålla våra tjänster
 • Möjliggöra kommunikation med dig som Kund via post, e-post, telefon eller SMS/MMS
 • Ge dig relevant information

6. De lagliga grunderna för vår behandlingav dina personuppgifter

 • IT System baserar behandlingen av dina personuppgifter på ett antal lagliga grunder. Dessa beskrivs i det här avsnittet.
 • Vi behandlar bland annat dina personuppgifter för att kunna fullgöra avtalet med dig som kund så som för att genomföra bokningar, köp och för att kunna fullgöra våra åtaganden gentemot dig som Kund, såsom förenklad administration och orderhistorik. Med stöd av denna lagliga grund behandlar vi även uppgifter om dig som Kund, såsom dina inköp.
 • I vissa fall kan IT Systemha en rättslig förpliktelse att behandla dina personuppgifter. Detta gäller till exempel för den behandling av personuppgifter som vi utför för att kunna uppfylla bokföringslagens krav.

7. Sammanställning av vår personuppgiftsbehandling

Ändamål

För att administrera och leverera våra varor och tjänster samt tillhandahålla support

Rättslig grund

Fullföljande av avtal om köp (försäljningsvillkor)

Kategorier av personuppgifter

 • Namn, adress, telefon
  nummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation
 • kontoinformation

Lagringstid

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag.

För att försäkra oss om att lagkrav efterlevs, såsom bokföringslagen

Rättslig förpliktelse
 • Namn, adress, telefon
  nummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Så länge vi är skyldiga att lagra uppgifterna enligt tillämplig lag

För attinformera kunderom ev. planerad service eller avbrottgenom post, e-post, telefon och SMS/MMS
Intresse
avvägning
 • Namn, adress, telefon
  nummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation

Uppgifter i MOSMS tas bort direkt kund avslutar sin tjänst hos IT System eller på kunds begäran

För att administrera ditt autogiro.
Fullföljande av avtal hos IT System
 • Namn, adress, telefon
  nummer samt e-post
 • Geografisk information
 • IP-adress, enhetsinformation, logginformation Betalningsuppgifter
 • Kundnummer
 • Namn, adress, telefon
  nummer samt e-post
 • Identifikations uppgifter Information
 • Kontoinformation
 • Betalningsuppgifter
Så länge du är använder autogiro.

8. Hur länge sparar vi uppgifter om dig?

Dina personuppgifter sparas endast så länge som det finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för i enlighet med denna Integritetspolicy. IT System kan komma att spara uppgifterna längre om det behövs för att följa lagkrav eller för att bevaka IT Systems rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

IT System sparar uppgifter om kunder så länge vi är skyldiga att lagra uppgifter enligt tillämplig lag.

IT System sparar uppgifter om medgivande av autogiro så länge kunden har autogiro.

IT System sparar uppgifter som namn, adress och telefonnummer i MOSMS så länge kunden har en tjänst som är i behov av att använda denna tjänstoch endast på kundsbegäran

9. Vem lämnar vi ut personuppgifter till?

IT System kan komma att lämna ut dina uppgifter till tredje part, såsom till samarbetspartners samt leverantörer av kort-och kommunikationstjänster.

Tredje part som IT System lämnar ut information till eller på annat sätt tillhandahåller information om en kund får endast använda informationen i syfte att leverera tjänster med anknytning till IT Systems avtal med dig som kund. Om du har valt att teckna en försäkring med oss kan personuppgifter även komma att lämnas ut till försäkringsbolag. Om du ansöker om en kreditvid köp av en vara eller tjänst kan dina uppgifter komma att lämnas ut till kreditupplysningsföretag.

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av IT System om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata IT Systems rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets-eller tekniska problem.

Vi säljer inte dina personuppgifter till andra företag.

10. Ändring av integritetspolicy

IT System har rätt att när som helst ändra Integritetspolicyn, senaste versionen finns alltid på sidan GDPR.

11. Skyddet av dina personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. IT Systemhar därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering. Exempelvis sparas alla uppgifter om kunder i en databas som är skyddad genom behörighetsstyrning och brandvägg.Vi har larm till våra lokaler där våra pärmar med information somtexavtal finns.

12. Dina rättigheter

IT System ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.IT System kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäcks vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande.

Du har rätt att av begära

 1. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som vi genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att en gång per kalenderår, genom en skriftligt undertecknad ansökan, kostnadsfritt erhålla ett registerutdrag från om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån ompersonuppgifterna inte har samlats in från dig, förekomsten av automatiserat beslutsfattande (inklusive profilering) samt den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period. Du har vidare rätt att i registerutdraget få information om dina övriga rättigheter som anges i denna punkt
 2. Rättelse av dina personuppgifter. Vi kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter vi behandlar om dig.
 3. Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Det kan dock finnas lagkrav på att vi inte omedelbart får radera dina personuppgifter i exempelvis bokförings-och skattelagstiftning. Vi kommer då att avsluta den behandling som görs för andra ändamål än att följa lagstiftningen.
 4. Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse enligt punkt 12b). Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

IT System kommer att underrätta varje mottagare till vilken personuppgifterna har lämnats ut enligt punkten 9 ovan om eventuella rättelser eller radering av uppgifter samt begränsning av behandling av uppgifter.

Du har rätt till dataportabilitet. Det innebär en rätt att under vissa förutsättningar få ut och överföra dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format till en annan personuppgiftsansvarig.

Om du inte vill att vi behandlar dina personuppgifter fördirekt marknadsföring har du alltid rätt att invända mot sådan behandling genom att skicka ett mail till info@itsystem.seNär har vi mottagit din invändning kommer vi att upphöra med att behandla personuppgifterna för sådant marknadsföringsändamål

14. Kontaktinformation

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor om denna Integritetspolicy, behandlingen av dina personuppgifter ellerom du vill begära ett registerutdrag. Vår kontaktinformation hittar du nedan.

IT System i Dalarna AB
Sveagatan 17
793 30 Leksand
info@itsystem.se